Jak být úspěšný při čerpání ošetřovného v době koronaviru

V současné době se stal koronavirus nedílnou součástí našich životů. Obchody, které poskytují méně důležité zboží a služby, jsou zavřeny. Ven nemůžeme vycházet bez roušky a mnoho z nás muselo zůstat doma, protože zavřeli školy a děti nemá kdo jiný hlídat. Víte jaká je aktuální situace a víte na co máte v souvislosti s ošetřovným nárok a jak o něho zažádat?

Úprava

Jelikož je Česká republika ve stavu nouze, může vláda ty nejdůležitější otázky upravovat svými usneseními. Zákony rovněž mohou procházet ve zrychleném legislativním procesu. Pokud byste chtěli zjistit, kde je upravené ošetřovné (jak pro OSVČ, tak i pro zaměstnance), stačilo by se podívat do usnesení vlády č. 109/2020 Sb. a č. 262/2020 Sb. a nelze zapomenout, že zákony platné před pandemií koronaviru jsou i nadále platné, takže podpůrně se stále využije zákon č. 262/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Ošetřovné pro OSVČ bylo pak podrobněji upraveno v Programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19, který vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ošetřovné obecně (v období pandemie koronaviru):

Podmínky

Podmínky pro nárok na ošetřovné jsou v podstatě velmi podobné jako před samotnou pandemií, ale lze pozorovat určité výjimky. Aby nárok na ošetřovné vznikl, je tedy třeba, aby vznikla i stanovená sociální událost (tzn. často, že dítě onemocní, ale v tomto případě jí jsou zavřené školy), dále je třeba, aby byla ošetřující osoba nemocensky pojištěna, pečovala o dítě mladší 13 let (obecně se vztahuje jen na děti do 10 let) nebo o hendikepované dítě v I. stupni.

V případě OSVČ vzniká i nárok na ošetřovné, v případě, že jsou pečující o nezaopatřené dítě do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) a nemůže navštěvovat uzavřenou školu z důvodu koronavirové pandemie. Podmínky pro vznik nároku jsou obdobné, avšak OSVČ musí tuto činnost vykonávat jako hlavní činnost. Dále musí být OSVČ zaregistrován jako poplatník daně z příjmů, musí jít o malého nebo středního podnikatele a nesmí mít nedoplatky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně. Rovněž nesmí být v konkurzu, v úpadku, v likvidaci nebo proti ní nařízen výkon rozhodnutí. Poslední podmínkou je pak skutečný negativního dopadu nouzového stavu na OSVČ, tzn. vlivem mimořádných opatření jí je znemožněna činnost, resp. ošetřovné nemůže čerpat jiná osoba v domácnosti.

Dodatečně bylo ošetřovné přiznáno i osobám pracujícím na základě tzv. dohod (DPP, DPČ).

Výše příspěvku a žádost o něj

Příspěvek je ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu a bude vyplácen zpětně. Pro uplatnění nároku musí zaměstnanci získat potvrzení od školy, která vypíše od kdy je zavřena, dále vyplní část týkající se osobních údajů, a nakonec dají zbývající část vyplnit zaměstnavateli, který i podá celý formulář na Českou správu sociálního zabezpečení. OSVČ si toto musí zařídit sama. Náleží jim denní příspěvek ve výši 424,- Kč. Nejde však o právní nárok jako je tomu u zaměstnanců, takže o každé dávce bude rozhodovat Ministerstvo Průmyslu a obchodu. Obdobně vyplní formulář (je možné i elektronicky) a ten lze od 1. 4. 2020 podat na příslušný obecný živnostenský úřad.

Ošetřovné náleží po celou dobu platnosti mimořádného opatření, ale nemohou ho čerpat osoby, které pracují na DPP nebo DPČ, jelikož ze zákona tento nárok vzniká jen zaměstnancům, kteří mají se zaměstnavatelem smlouvu o pracovním poměru a na základě usnesení vlády pak vzniká i OSVČ.

Později bylo ošetřovné navýšeno na 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Možnost rodičů se vystřídat

Dle zákona se mohou rodiče v ošetřovném vystřídat jen jednou. To ale v období nouzového stavu neplatí. Rodiče se teď totiž mohou střídat dle potřeby. Je tedy nutné, aby každý rodičů podal žádost o ošetřovné a vypsal v ní i dny, kdy o dítě nepečoval a pracoval.

Ošetřovné lze čerpat současně s rodičovským nebo mateřským příspěvkem, avšak jen v případě dvou rozdílných dětí. Ošetřovné totiž náleží jen jako jedna dávka a nezáleží na počtu dětí. Zároveň pobírání rodičovského příspěvku na dítě vylučuje nárok na ošetřovné. Avšak ku příkladu, kdy matka pobírá rodičovský příspěvek na jedno dítě a otec bude žádat o ošetřovné na druhé dítě, nebudou tyto nároky v rozporu a lze je pobírat současně.

Ošetřovné ve vztahu k výkonu další práce

Možná by někoho mohlo zajímat, zda při ošetřovném může chodit např na brigády apod. Pro zodpovězení otázky je nutno rozlišovat mezi zaměstnancem a OSVČ. Zákon o nemocenském pojištění říká, že „pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a ošetřovného za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost.“. Z dikce zákona tedy vyplývá, že zaměstnanec nemůže vykonávat jen tu činnost, ze které mu dávka plyne (tzn. to dané konkrétní zaměstnání), nikoliv však veškerou výdělečnou činnost (to platí jen u dlouhodobého ošetřovného). Obecně je tedy další výdělečná činnost povolena (např. na DPP nebo DPČ). Avšak nelze zapomenout na omezení, která stanovuje zákoník práce. Ten totiž říká, že nelze vykonávat druhově stejně vymezené práce u jednoho zaměstnavatele, a pokud jde o druhově stejné práce u jiného zaměstnavatele, musí mít souhlas původního zaměstnavatele. Pokud jsou tedy splněny tyto podmínky, nebrání pobírání ošetřovného další výdělečné činnosti.

U OSVČ to je stanoveno poměrně jednoduše, protože dle Ministerstva průmyslu a obchodu mohou žádat jen OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní, tedy nemají jiný zdroj příjmů (například ze zaměstnání, z důchodu apod.)

Sankce

V případě porušení těchto povinností samozřejmě bude třeba, aby byly dávky v plné výši vráceny tomu, kdo je vyplatil a v závislosti na porušené povinnosti pak mohou následovat sankce dle zákona o inspekci práce, popř. zákona o nemocenském pojištění, které mají často formu pokuty. V horších případech by mohla rovněž vzniknout trestněprávní odpovědnost za trestný čin podvodu nebo padělání veřejné listiny dle trestního zákoníku.

Diskuze

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient